RODO

Polityka prywatności Seaside Nieruchomości Jadwiga Podrez
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności („Polityka„) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Seaside Nieruchomości Jadwiga Podrez z siedzibą w Koszalinie,

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.seaside-apartments.pl („Strona Internetowa”);
 • jesteś Klientem, tj. korzystasz z oferowanych przez nas usług;
 • jesteś Przedstawicielem Klienta, tj. reprezentujesz Klienta;
 • jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi;
 • jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam produkty lub usługi.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest Jadwiga Podrez prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Seaside Nieruchomości Jadwiga Podrez
ul. Morska 54 lok. 56
75-227 Koszalin
e-mail: office@seaside-apartments.pl
(„my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail.

 1. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszej Strony Internetowej zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności informacje zebrane podczas korzystania ze Strony Internetowej, w tym adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Klientem lub Przedstawicielem Klienta zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej Strony Internetowej oraz podczas kontaktowania się z nami w inny sposób. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące współpracy.

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową;
 • w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Klientem lub Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.
 1. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Klientem, Kontrahentem lub Przedstawicielem Klienta lub Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

 1. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 • jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 • możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 • w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 • w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych;

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail office@seaside-apartments.pl.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).

Apartamenty na wynajem
NadMorzem-24
Kontakt Facebook